Oplysninger til samarbejdspartnere

 

Tak fordi du besøgte vores hjemmeside.

 

Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt, og vi vil løbende informere dig om behandlingen af dine persondata.

 

Den nedenstående databeskyttelsespolitik gælder for dig, når du tager kontakt til os, når du indleder kontraktsforhandlinger med os, og/eller når der er indgået kontrakt med os og der i denne forbindelse behandles data om fysiske personer.

Det lovmæssige grundlag er EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) og Databeskyttelsesloven.

Hvilke data der behandles detaljeret, afhænger af de aftalte ydelser. Alle nedenstående informationer vil således ikke være lige relevante for dig.

 

Hvordan indsamler vi dine persondata og hvilke datakategorier benytter vi?

Vi indsamler hovedsageligt dine data hos dig selv.

Det kan dog også blive nødvendigt at behandle persondata, som vi har modtaget fra andre virksomheder, myndigheder eller anden tredjemand, f.eks. fra kreditoplysningsbureauer, skattevæsenet e. lign. Dertil hører også persondata, som vi har modtaget gennem en Whistleblower-ordning vedrørende mulige compliance-brud eller i forbindelse med compliance- undersøgelser.

 

Relevante persondata kan være følgende: Personoplysninger (f.eks. for-/efternavn, adresse og andre kontaktdata, fødselsdag og fødselssted samt nationalitet), legitimations- og dokumentationsdata (f.eks. handelsregisterudskrifter, data på legitimationskort og underskriftprøver), data baseret på forretningsforholdet (f.eks. betalingsdata og informationer om ordrer), oplysninger om kreditværdighed, data om selskabsstruktur og ejerforhold, fotos og videooptagelser (f.eks. i forbindelse med levering af varer) samt andre lignende data.

 

Formål med og retsgrundlag for databehandlingen

Opfyldelse af de kontraktmæssige forpligtelser (art. 6, stk. 1, litra b GDPR)

Formålet med databehandlingen kan i nogle tilfælde i første omgang være at gennemføre kontraktforhandlinger og derefter at sikre efterlevelse af forpligtelserne i den indgåede kontrakt.

 

Opfyldelse af en retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c GDPR)

Formålet med databehandlingen kan i nogle tilfælde at være efterleve retlige forpligtelser.

Til disse retlige forpligtelser hører f.eks. opfyldelse af opbevarings- og identifikationsforpligtelserne, f.eks. i forbindelse med bestemmelserne om hindring af hvidvask, den skattemæssige kontrol- og anmeldelsespligt og databehandlingen i forbindelse med myndighedsforespørgsel.

 

Opfyldelse af legitim interesse (art. 6, stk. litra f GDPR)

Det kan også være nødvendigt at behandle persondata, selv om det ikke er nødvendigt for opfyldelse af den indgåede kontrakt eller for at efterleve retlige forpligtelser, hvis vi i stedet har en legitim interesse i at behandle oplysningerne. Vi forfølger hovedsageligt en legitim interesse i forbindelse med valg af en egnet forretningspartner, gennemførelse af retlige krav, afværgelse af krav om erstatningsansvar, adgangs- og indgangskontrol, opklaring af mulige compliance-brud, hindring af strafbare handlinger og regulering af skader, der er sket på baggrund af forretningsforholdet.

 

Ved kontraktindgåelse indhenter vi – til opfyldelse af de ovennævnte punkter for legitim interesse – oplysninger om din kreditværdighed hos kreditoplysningsbureauer. Oplysningernes bruges til at kontrollere din kreditværdighed. Kreditoplysningsbureauerne gemmer data, som de modtager fra f.eks. banker og virksomheder. Disse data er hovedsageligt efternavn, fornavn, fødselsdato, adresse og informationer om betalingsevne. Yderligere informationer om disse data kan du få direkte fra kreditoplysningsbureauerne.

 

Hvem modtager de persondata, som vi har modtaget fra dig?

Inden for virksomheden behandles dine persondata af de enheder, som har brug for dataene for at opfylde en kontraktlig eller retlig forpligtelse eller til at forfølge en legitim interesse. I forbindelse med kontraktforholdet kan også de medarbejdere, der behandler kontrakten få adgang til dine persondata. Overholdelse af de databeskyttelsesretlige bestemmelser sikres i den forbindelse kontraktmæssigt.

Dataene kan desuden videregives til selskaber i Schwarz Gruppen for at opfylde kontraktlige og retlige forpligtelser.

 

Hvor længe opbevares data?

De personlige data opbevares så længe, som det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål.

 

Er du forpligtet til at stille data til rådighed?

I forbindelse med vores forretningsforhold skal du stille de persondata til rådighed, som er nødvendige for gennemførelse af forretningsforholdet med henblik på opfyldelse af de dermed forbundne forpligtelser, og som vi lovmæssigt er forpligtet til eller på grund af legitim interesse berettiget til at indhente. Uden disse data vil vi som regel ikke være i stand til at indgå i et forretningsforhold med dig.

 

Sker der overførsel af data til tredjelande?

Hvis vi formidler personlige data til modtagere uden for EU, sker dette kun, hvis EU-Kommissionen kan bekræfte, at det pågældende tredjeland har et passende databeskyttelsesniveau, at der er aftalt et passende databeskyttelsesniveau med modtageren af data (f.eks. ved hjælp af EU's standard kontraktklausul) eller du har givet samtykke hertil.

 

Hvilke rettigheder har du?

Reglerne om indsigtsret og dataportabilitet medfører, at du er berettiget til gratis at få en kopi af dine persondata, som er registreret hos os. Derudover har du ret til at få berigtiget dataene, hvis disse ikke er korrekte, og til at få begrænset behandlingen eller slettet dataene, såfremt vi ikke er forpligtet til at have dataene registreret for at leve op til kontraktlige eller retlige forpligtelser. Hvis vores behandling af dine personlige data sker på baggrund af et samtykke, er du altid berettiget til at tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden. Såfremt du ønsker at benytte en af ovenstående rettigheder bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på nedenstående mailadresse eller postadresse. Du kan desuden klage til Datatilsynet, hvis du ikke er enig i behandlingen af dine persondata.

 

Hvem er ansvarlig?

Lidl Danmark K/S

Profilvej 9

6000 Kolding

 

Har du yderligere spørgsmål?

Kontaktdata på vores databeskyttelsesrådgiver:

Mail: Databeskyttelse@lidl.dk