Senest opdateret: december 2022

Version 1.5

Brugerbetingelser for Min Lidl-konto

1. Gyldighedsområde og forhold til andre bestemmelser

2. Registrering, konto og indgåelse af kontrakt

3. Tjenestens indhold

4. Fortrydelsesret

4.1 Ret til at fortryde

4.2 Konsekvenser af tilbagetrækningen

5. Garanti, ansvar

6. Opsigelse og sletning

7. Databeskyttelse

8. Afsluttende bestemmelser

1. Gyldighedsområde og forhold til andre bestemmelser

Disse brugerbetingelser regulerer brugen af tjenesten Min Lidl-konto. Tjenesten, Min Lidl-Konto, drives af Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm (i det følgende ”Lidl Stiftung”, ”vi” eller ”os”), men ved leveringen af ydelserne er også andre selskaber i Lidl-koncernen (samlet i det følgende betegnet som ”Lidl”) involveret. Du kan til enhver finde og gemme eller udskrive de gældende vilkår og betingelser her. Vi gemmer ikke kontraktteksten efter kontraktens indgåelse.

Den adgangskodebeskyttede Min Lidl-konto giver dig mulighed for at se, få adgang til, administrere og redigere dine data fra koncernens forskellige online-tjenester, f.eks. Lidl-onlineshoppen, Lidl Plus-appen osv. (herefter hver en "måltjeneste"), på en central platform (herefter "Portalen"). Desuden tilbyder det dig et simpelt engangsregistreringssystem kaldet Single Sign-On (i det følgende "SSO") (sammen "Min Lidl-konto" eller "tjenesten").

Efter at have registreret dig én gang i en måltjeneste, giver SSO dig mulighed for at bruge yderligere måltjenester med samme brugernavn og adgangskode, forudsat at SSO er implementeret i den respektive måltjeneste.

Tjenesten bliver stillet til rådighed til dig på grundlag af nedenstående ”Brugerbetingelser” for Min Lidl-Konto.

Disse brugerbetingelser finder ikke anvendelse på separate kontraktforhold med tredjemænd, der ikke er indgået via en måltjeneste; således for eksempel til erhvervelse af varer eller tjenesteydelser. For disse gælder alene de specifikke forretningsbetingelser i den pågældende måltjeneste ved den pågældende tredjemand.

2. Registrering, konto og indgåelse af kontrakt

For at bruge Min Lidl-Konto er det påkrævet med en registrering på en SSO baseret måltjeneste, hvor brugeren skal udarbejde et password til Min Lidl-kontoen. Denne adgangskode bruges sammen med din e-mailadresse eller mobiltelefonnummer til at få adgang til din Min Lidl-Konto.

De data, der er blevet oplyst af brugeren i forbindelse med registreringsprocessen, skal være indholdsmæssigt korrekte. Data på tredjemand må ikke anvendes. Skulle disse data ændre sig efterfølgende, skal brugeren uden ugrundet ophold tilpasse disse i Portalen.

Afhængigt af måltjenesten skal enten din e-mailadresse eller dit mobiltelefonnummer verificeres under registreringsprocessen. Vi sender dig en e-mail eller SMS med en bekræftelseskode. Registreringsprocessen kan ikke fortsættes uden bekræftelse af e-mailadressen eller mobiltelefonnummeret.

Du afgiver et bindende tilbud om at registrere dig til brugen af Min Lidl-konto ved at klikke på knappen "Registrer nu” efter at have afsluttet registreringsprocessen. Inden du vælger denne knap, kan du når som helst annullere registreringen eller ændre de oplysninger, du har givet ved at slette, supplere, korrigere indtastningerne i de forskellige felter eller lukke måltjenesten. Efter at have afsluttet registreringsprocessen kan du når som helst ændre oplysningerne på din personlige Portal.

Efter modtagelse af dit tilbud om at indgå kontrakten, sender vi en bekræftelse på modtagelse af tilbuddet ("ordrebekræftelse") til den e-mailadresse, du oplyste under registreringen. Denne ordrebekræftelse repræsenterer også vores accept af tilbuddet om at indgå en kontrakt ("Kontrakten"). Du kan bruge Tjenesten, så snart du har modtaget ordrebekræftelsen.

Efter registreringen bliver du automatisk tildelt et kundenummer.

Dine adgangsdata er udelukkende bestemt til brug af den til enhver tid værende berettigede bruger og skal ved rimelige forholdsregler beskyttes mod at komme til tredjemands kendskab. Skulle der fremkomme oplysninger om misbrug af Tjenesten, skal brugeren uden ugrundet ophold give Lidl Stiftung meddelelse herom. Brugeren hæfter for følgerne af ubeføjet brug ved tredjemand, for så vidt dette eller det forhold, at denne brug ikke forhindres, må tilregnes brugeren selv.

Brug af Min Lidl-konto på enheder med Android-operativsystemet er kun muligt, hvis enheden bruger Google Chrome-browseren.

3. Tjenestens indhold

Formålet med Min Lidl-Konto er, at der stilles en password-beskyttet SSO til forskellige tilbud fra Lidl-koncernen til rådighed. Heri ligger primært, at den oprettede Min Lidl-konto efter registrering og verificering kan bruges til at logge ind hos samtlige Min Lidl-Konto integrerede måltjenester, uden at det separat vil være påkrævet med henholdsvis registrering og/eller fornyet angivelse af detaljerede brugerdata.

Du har også mulighed for at aktivere funktionen "Husk mig" for nem og praktisk login. Efter aktivering af funktionen indstilles en permanent cookie (6 måneder) i din enheds browser, som sikrer, at Min Lidl -konto også genkender dig, næste gang du tilgår til den. Denne cookie kan også til enhver tid slettes via indstillingerne i browseren.

Når du registrer dig hos en måltjeneste uden at du tidligere har registreret dig hos en anden måltjeneste, oprettes der automatisk en Min Lidl-konto. I tilfælde af at du tidligere har oprettet en Min Lidl-konto, kan du hos måltjeneste nøjes med at logge ind med dine eksisterende brugeroplysninger.

Hvis Lidl i fremtiden tilbyder nye måltjenester, vil du også være i stand til at tilgå disse ved hjælp af din Min Lidl-konto. For de enkelte måltjenester vil konkrete brugerbetingelser muligvis være gældende.

SSO giver dig en profil, som genkendes og verificeres af de tilsluttede måltjenester, og som du kan administrere via Portalen. Portalen giver dig mulighed for at se, få adgang til, administrere og rette dine oplysninger fra forskellige måltjenester på et centralt sted. I Portalen gemmer dine kundestamdata og -oplysninger samt de kundestamdata og -oplysninger, som du har givet, når du bruger andre måltjenester. På denne måde er alle dine kundestamdata, login-data, oplysninger om dig og dine interesser fra afsnittet "Om Mig" og oplysninger om de fordele, der er givet som en del af "Family Club" tilgængelige for dig på Portalen, hvis disse oplysninger er anført af dig på frivillig basis, samt oplysninger om lagrede betalingsmetoder og historik om dine indkøb og bestillinger kan ses på et centralt sted. Hvis det er nødvendigt, vil dine data blive overført til den respektive måltjeneste, når du bruger specifikke tilbud for at muliggøre den respektive transaktion (se afsnit 7 nedenfor).

Brugen af Min Lidl-konto sker uden særskilt beregning. I modsætning hertil kan brugen af specifikke tilbud på måltjenester medføre omkostninger, der præsenteres transparent i overensstemmelse med de juridiske krav. Det samme gælder for alle nødvendige tredjepartstjenester f.eks. en internetforbindelse.

Når du bruger Lidl Pay i Lidl Plus-appen, kan brugeren aktivere det, der kaldes "tofaktorautentificering" for alle sine måltjenester. Efter aktivering af tofaktorautentificeringen vil brugeren hver gang denne logger ind på sin My Lidl-konto, også blive bedt om at angive en verifikationskode, som han vil blive tilsendt sit mobiltelefonnummer eller e-mail-adresse, der er registreret hos os.

Hvis brugeren ikke længere ønsker at bruge to-faktor-autentificering, kan brugeren til enhver tid deaktivere den i Lidl Plus-appen samt markere en enhed som pålidelig. I dette tilfælde kan kunden dog ikke længere benytte Lidl Pay betalingsservice.

4. Fortrydelsesret

4.1 Ret til at fortryde

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra dagen for indgåelse af kontrakten. Du kan hertil benytte fortrydelsesformularen, det er dog ikke et krav.

For at udnytte din fortrydelsesret skal du sende os:


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland

E-mail: databeskyttelse@lidlplus.dk


en klar erklæring (f.eks. et brev eller e-mail) om din beslutning om at fortryde indgåelse af denne kontrakt. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.


4.2 Konsekvenser af tilbagetrækningen

Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi refundere dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden form for levering end den billigste tilbudte standardlevering af os), uden forsinkelse og senest inden for 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling.

Hvis du har anmodet om, at tjenesterne påbegyndes i fortrydelsesperioden, skal du betale os et rimeligt beløb svarende til den andel af tjenesterne, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du giver os meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten mht. til denne kontrakt sammenlignet med det samlede omfang af de ydelser, der er fastsat i kontrakten.


4.3 Fortrydelsesblanket

Nederst på siden kan du downloade PDF af fortrydelsesblanket.

5. Garanti, ansvar

Ansvaret for tilvejebringelsen af ydelser inden for rammerne af de enkelte tilbud påhviler alene de pågældende udbydere af måltjenesterne. Lidl Stiftung påtager sig ikke ansvar herfor. Tilsvarende gælder for andre bidrag fra en selvstændig tredjemand såsom en internetudbyder.

Lidl Stiftung hæfter kun for erstatningskrav i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed; i tilfælde af simpel uagtsomhed for skade på liv, krop eller helbred; hvis der er givet en garanti; hvis man svigagtigt har forholdt en mangel eller krav fra brugeren omfattet af produktansvarsloven.

Uagtet ovenstående hæfter Lidl Stiftung for andre skader som følge af overtrædelse af en væsentlig kontraktforpligtelse i tilfælde af simpel uagtsomhed; Væsentlige kontraktlige forpligtelser er de forpligtelser, hvis opfyldelse i første omgang muliggør korrekt opfyldelse af kontrakten, hvad kontraktpartneren med rette kan forvente, og som beskytter brugerens kontraktuelle position. I dette tilfælde er Lidl Stiftungs ansvar begrænset til erstatning for den adækvate, typisk forekommende skade.

Derudover er Lidl Stiftungs ansvar - uanset den juridiske årsag - udelukket.

6. Opsigelse og sletning

Både Lidl Stiftung og brugeren kan bringe aftaleforholdet vedrørende Min Lidl-Konto til ophør til enhver tid uden varsel. Inden for rammerne af administrationen af Min Lidl-kontoen kan brugeren til enhver tid tage initiativ til sletning af denne.

Opsigelse fra Lidl Stiftungs side kan forekomme i tilfælde, hvor brugeren ikke overholder disse brugerbetingelser. Frem til afklaring af sådanne tilfælde kan der til at begynde med blot ske en ren og skær blokering af brugerens data.

Vi forbeholder vi os særligt retten til at rette eller slette din Min Lidl-konto eller individuelle oplysninger i tilfælde af at du har afgivet forkerte oplysninger.

7. Databeskyttelse

Behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse. Til gennemførelse af tjenesten er det påkrævet, at de af dig anførte oplysninger videregives til udbyderen af den måltjeneste, der til enhver tid gøres brug af, for at gøre det muligt for denne at autentificere dig som bruger samt levere de tjenesteydelser, der er blevet bestilt inden for rammerne af måltjenesten (f.eks. forsendelse og afregning af bestilte varer).

Nærmere detaljer fremgår af vores oplysninger om databeskyttelse.

8. Afsluttende bestemmelser

Kontraktsproget er dansk.

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt i en butik i Lidl Danmark, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.


Du kan downloade brugerbetingelserne som pdf herunder.

For at se PDF-filer skal du bruge Adobe Acrobat Reader.
For at se PDF-filer skal du bruge Adobe Acrobat Reader.